WerkVeilig? Bij een ongeval is werkgever uiteindelijk (bijna) altijd aansprakelijk!

Zonnepanelen plaatsen_2

Ben je even in de buurt aan het wandelen en zie je een paar zonnepanelen monteurs halsbrekende toeren uithalen.

Als je dit met zekere regelmaat hebt gezien, dan kijk je ook niet meer op van het grote aantal dodelijke ongevallen in de bouw. In het eerste helft van 2016 bijna net zoveel dodelijke ongevallen als in heel 2015.

Niet aangelijnd, geen valbeveiliging, geen randbeveiliging, maar ook nog eens geen rekening houden met de medemens. Iedereen, volwassen en kinderen kunnen er gewoon onder door lopen.

Er is namelijk niets afgezet……..

Stel er gebeurt iets, wie is er dan verantwoordelijk?

 • opdrachtgever, particulier niet verantwoordelijk / aansprakelijk echter indien een bedrijf opdrachtgever is, kan in bepaalde gevallen de opdrachtgever verantwoordelijk gesteld worden. Zie o.a. info voor ZZP’ers en op Arbovakbase. 
 • opdrachtnemer – werkgever; een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid op het werk. Hij moet dus zoveel mogelijk voorkomen dat zich ongevallen op het werk voordoen. Gebeurt dat toch, dan is de werkgever aansprakelijk tenzij hij kan aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. In de praktijk is dit voor een werkgever niet makkelijk. Klik hier voor meerdere voorbeelden!  Wanneer moet worden gekeken naar de verplichtingen van een werkgever om een arbeidsongeval te voorkomen (de zorgplicht), wordt de Arbeidsomstandighedenwet (arbowet) als minimumnorm genomen. In de arbowet staat dat de werkgever onder andere het risico op een arbeidsongeval moet inventariseren, hij een plan van aanpak moet maken voor maatregelen om die risico’s in te perken, hij moet zorgen voor goede instructies voor de werkzaamheden, hij beschermingsmiddelen moet verstrekken en instructies over het gebruik ervan, hij monotone en tempogebonden arbeid zoveel als mogelijk vermijdt en hij ervoor zorgt dat bij ongevallen goede eerste hulp en evacuatiemogelijkheden aanwezig zijn. Ten slotte staat in de arbowet dat de werkgever een beleid moet voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Dat houdt dus in dat de arbowet gevolgd moet worden, maar er soms ook nog extra maatregelen nodig zijn om aan de zorgplicht te voldoen om zodoende een arbeidsongeval te voorkomen. Zo moet de werkgever om een arbeidsongeval te voorkomen onervaren werknemers extra instrueren, maar moet hij bijvoorbeeld ook rekening houden met het ‘ervaringsfeit’, het feit dat werknemers door hun ervaring onvoorzichtig worden. Veiligheidsinstructies en trainingen moeten dus regelmatig worden gegeven. Wanneer de werkgever niet voor de bovenstaande zaken zorgt en een arbeidsongeval vindt daardoor plaats, dan heeft hij niet aan de zorgplicht voldaan en geldt dus de regel: ‘schade tijdens de uitvoering van de werkzaamheden = schadevergoeding’. Hij zal dan dus moeten betalen.Conclusie: Een werkgever is vaak aansprakelijk wanneer een arbeidsongeval gebeurt, zélfs op momenten dat ‘de man uit de straat’ zou zeggen dat het de schuld van de werknemer is dat er schade is ontstaan. Om die aansprakelijkheid te voorkomen is het verstandig dat de werkgever alle arboregels in acht neemt en zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden verzorgt. De gehele aansprakelijkheid (ook via goed werkgeverschap) uitsluiten lijkt vrijwel onmogelijk.
 • werknemer, vaak onder druk van de opdrachtgever en opdrachtnemer;
  • dat alles zo snel als mogelijk moet worden opgeleverd
  • bang is om nee te zeggen
  • bang om zijn of haar baan te verliezen
  • zet de werknemer steeds vaker gezondheid (en mogelijk leven) op het spel
  • want voor jou zijn er 100 anderen die het wel willen doen…

Mocht uiteindelijk blijken dat door aantoonbaar roekeloos gedrag de schuld toch bij de werknemer wordt gelegd, en is deze bijvoorbeeld blijvend invalide, dan heeft deze (en mogelijk zijn gezin) voor de rest van zijn leven een probleem;

 • na ziektewet periode aanspraak maken op verzekering(en)
 • verzekeringsmaatschappij(en) zoeken het uit, indien eigen schuld:
  • geen uitkering
  • geen aanvulling
 • ziektewetperiode ten einde, rest aanvraag sociale dienst
  • eerst huis en vermogen ‘opeten’
  • daarna pas uitkering