Inspectie SZW: hoge aantal dodelijke ongevallen 1e helft 2016 te wijten aan inzetten van meer uitzendkrachten.

bouw-veilige-werkplek

Inspectie SZW denkt te weten wat de oorzaken zijn aangaande de grote toename (bijna een verdubbeling) van het aantal dodelijke ongevallen op het werk in de eerste helft van 2016, te weten:

 • Het economisch herstel
 • Inzet van meer uitzendkrachten


Het economisch herstel

De economie is inderdaad herstellende, dit is ook waar te nemen in o.a. de bouw en de metaalindustrie. In deze branches, waar de meeste ongelukken gebeuren, trekt het duidelijk aan, er is meer werk dan de in jaren.

Inzet van meer uitzendkrachten
De afgelopen jaren, met name de periode 2009 – 2014,  zijn er veel banen verloren gegaan in de bouw en metaal. Velen van deze goed geschoolde vakmensen hebben in andere branches een nieuwe toekomst gevonden.

Hierdoor is veel kennis en kunde, ook met betrekking tot veilig en gezond werken, verloren gegaan. Veel uitzendkrachten hebben geen tot onvoldoend kennis met veilig en gezond werken. Hierdoor loopt deze groep een groter risico om betrokken te raken bij een incident, of dat deze door onwetendheid, te weinig ervaring, zelf een incident veroorzaakt.

Waar gaat het dan mis? Hieronder een kleine opsomming:

 • veel werkstress bij vaste ervaren medewerkers doordat men meer werk, met zo weinig als mogelijk vaste werknemers uit moet voeren
 • kleine vaste kern ervaren medewerkers met daar omheen meerdere flexibele (werknemers) schillen, hierdoor vaak wisselende werknemers / uitzendkrachten
 • nieuwe werknemers / uitzendkrachten hebben vaak nauwelijks- onvoldoende of geen veiligheidstrainingen gehad
 • werknemers / uitzendkrachten hebben (te) weinig of onvoldoende werkervaring in genoemde branches opgedaan
 • werknemers / uitzendkrachten worden vaak, zonder verdere toezicht al op de eerste werkdag ‘losgelaten’ op de werkplek
 • begeleiding en toezicht op werknemers / uitzendkrachten door vaste ervaren krachten is onvoldoende
 • veel werknemers / uitzendkrachten beheersen de Nederlandse taal onvoldoende, waardoor veelvuldig miscommunicatie ontstaat

De conclusie van inspectie SZW is dat bij ongewijzigd beleid het aantal arbeidsongevallen in 2017 nog verder zullen toenemen, zonder meer juist.

Mogelijke oplossingen
Er is niet 1 oplossing om het tij te keren, zeker niet op korte termijn. Dit heeft meer voeten in de aarde en is een proces van meerdere jaren. Mogelijke oplossingen:

 • mensen in een uitkeringssituatie de mogelijkheid bieden om, op kosten van de uitkerende instantie, veiligheidstrainingen te laten volgen zoals het behalen van een VCA certificaat / heftruck- verreiker certificaat et cetera
 • ‘flits’toezicht & inspectie op bouwplaatsen en in werkplaatsen door gecertificeerde veiligheidskundigen. Deze maken rapportage op en leggen deze direct neer bij de verantwoordelijke personen en geven de bevindingen door aan inspectie SZW
 •  meer begeleiding, en toetsing van kennis en kunde nieuwe uitzendmedewerkers, dit zowel door de uitzendorganisatie als de inlener
 • veiligheidstrainingen en opleidingen gaan tijdens de uitzendperiode door middels een evenredige kostenverdeling tussen uitzendorganisatie en inlener
 • verplicht stellen van een ‘personal safety logbook – veiligheidspaspoort’ voor uitzendmedewerkers waarin alle certificaten en trainingen worden bijgehouden
 • minimale eisen stellen aan taalvaardigheid uitzendmedewerkers uit andere EU-landen

Meldpunt onveilige situatie in de bouw (ook anoniem)