GRATIS : Advies van Veiligheidskundige uit de dagelijkse praktijk, Periodiek Medisch Onderzoek verplicht

pmo-medisch-onderzoek

Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) wordt ook wel Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) genoemd.

Verwar het PMO of PAGO niet met een algemene gezondheidsscreening. In het PMO of PAGO worden alleen die aspecten van de gezondheid onderzocht die een relatie hebben met de gevaren en risico’s in het werk.

Op die gronden zullen bijvoorbeeld een bepaling van het cholesterolgehalte in het bloed en een ECG (hartfilm) vrijwel nooit verplicht onderdeel kunnen zijn van een PMO of PAGO.

De werkgever is natuurlijk wel vrij om de werknemers aanvullende onderzoeken naar de gezondheid aan te bieden, zoals het hiervoor genoemde cholesterolonderzoek, mits het onderzoek voldoet aan de Wet Bevolkingsonderzoek (WBO). Het PMO is niet van toepassing op leerlingen respectievelijk studenten.

Richtlijnen
Aan een periodiek medisch onderzoek stelt de arboregelgeving de volgende eisen:

  • Het onderzoek moet periodiek aan de medewerkers worden aangeboden. De wet schrijft niet voor hoe vaak het onderzoek moet worden herhaald, omdat dit afhangt van de omvang van de risico’s. De periodiciteit kan verschillen voor diverse risico’s (bijvoorbeeld gehooronderzoek iedere twee jaar en bloedonderzoek ieder jaar) en voor verschillende functies binnen de onderneming………………..

Meer lezen? Download dan hier het VGWM Advies

De veiligheidskundige geeft gevraagd en ongevraagd advies aan directie, lijnmanagement en medewerkers van <bedrijf> op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu