Verwijderen Asbest daken met hijskraan & werkbak niet toegestaan volgens Europese regelgeving…..

werkbak hijskraan

Uit de asbestbrief  inspectie SZW, getekend door L.F. Asscher op 2e Kamervragen. Publicatie 12 september 2017 j.l.

Deel van de tekst uit de brief: De sector heeft herhaaldelijk aangegeven dat per 2024 alle asbest daken kunnen zijn gesaneerd. Daarbij mag ervan worden uitgegaan dat gebruik wordt gemaakt van werkmethoden die aan de gestelde eisen voldoen.

Gebruikmaking van een combinatie van hijskraan en werkbak is dermate risicovol, dat deze als werkmethode in Europese regels is verboden. Het saneren van asbest daken dient met veilige werkmethoden te geschieden.

Vanuit de ministeries van SZW en I en M wordt overleg gevoerd met de sector om de knelpunten die de sector aangeeft te bespreken.

Enige tijd na publicatie van de brief beslissen de zichzelf benoemde ‘veiligheidskundigen van de 2e Kamer’ alsnog dat wel gewerkt mag worden met hijskraan & werkbak om asbest daken te verwijderen.

Ben benieuwd wat de uitspraak van de rechter zal zijn nadat er een ernstig incident heeft plaats gevonden. Zullen deze 2e Kamerleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden?