ASBEST : Nieuw onderzoek wijst op hoger aantal dodelijke slachtoffers…… in Zweden. (maar ook wereldwijd)


Bron.

Nieuwe cijfers uit internationaal onderzoek wijzen uit dat er jaarlijks meer asbest gerelateerde slachtoffers overlijden in Zweden dan werd aangenomen.

Vijf keer meer mensen sterven aan longkanker in Zweden door asbest op het werk, dan wat voorgaande onderzoeken uitwezen.

Het aandeel asbestdoden op het werk blijkt vele malen groter in Zweden dan onderzoek tot nu toe had uitgewezen. Nieuwe schattingen laten zien dat meer dan 1.100 mensen stierven aan asbestgerelateerde kanker veroorzaakt door werk in 2016.

“Slechts” 173 van de sterfgevallen werden veroorzaakt door mesothelioom, de kankerziekte die eerder aan asbest was gekoppeld.

“De cijfers zijn hoger dan eerder geschat en vooral het aantal gevallen van longkanker,” zei Maria Albin, professor en hoofdarts aan het Institute of Environmental Medicine van het Centre for Occupational and Environmental Medicine in Stockholm.

Tot nu toe is in Zweden geschat dat er één geval van longkanker is op één geval van mesothelioom. Volgens de nieuwe berekening komen 5,2 gevallen van longkanker voor in een geval van mesothelioom.

Dit betekent dat ongeveer 900 mensen stierven aan longkanker als gevolg van asbest op het werk. Dit toont nieuw onderzoek van de International Working Environment Commission ICOH.

“Als er mesothelioom is, is er asbest. En dan zijn er ook zes, zeven of zelfs tot tien keer meer longkankergevallen”, zegt Jukka Takala, een van de onderzoekers achter het rapport en voorzitter van de International Work Environment Commission ICOH.

Een roker blootgesteld aan asbest heeft een veel groter risico op longkanker dan een niet-roker.

“Tot nu toe is longkanker nauwelijks meegenomen in de berekening van asbestgerelateerde kanker. Het roken van tabak heeft asbest min of meer verborgen”, zegt Jukka Takala.

Peter Westerholm, emeritus hoogleraar arbeids- en milieugeneeskunde aan de universiteit van Uppsala, verwelkomt het onderzoek. De berekening van het aantal mensen dat ook sterft bij andere vormen van kanker dan mesothelioom toont de omvang van het asbestprobleem.

“Dat is serieus genoeg. Het asbestprobleem wordt niet opgelost door een sleutelgatperspectief te hebben en alleen te kijken naar mesothelioom”, merkt hij op.

Het onderzoek toont ook aan dat er een verband kan zijn tussen bijvoorbeeld asbest en kanker van de eierstokken, het strottenhoofd en de maag, maar de verbindingen zijn nog niet wetenschappelijk bewezen door het International Agency for Cancer Research IARC.

In Zweden zijn naar schatting 63 mensen in 2016 overleden aan eierstokkanker en 10 aan larynxkanker die optraden als gevolg van asbest op het werk.

“Onderzoek kan signalen geven dat er kankers zijn die men in de toekomst moet blijven volgen. Het is belangrijk om te weten dat longkanker en mesothelioom mogelijk niet de algemene incidentie van door asbest geïnduceerde kanker vertegenwoordigen. Uiteindelijk kan de rekening groter zijn dan dat.”, zegt Peter Westerholm.

Het onderzoeksrapport, dat tot op heden de meest uitgebreide studie is, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Environmental Research and Public Health.

Nieuw onderzoek heeft het gemakkelijker gemaakt om het verband tussen blootstelling aan asbest en verschillende aan kanker gerelateerde ziekten aan te tonen in combinatie met recente statistieken.

Als gevolg van het nieuwe onderzoek is het aantal mensen dat jaarlijks sterft aan asbestgerelateerde ziekten ook wereldwijd toegenomen van 100.000, het cijfer dat in het verleden door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO werd gebruikt, naar 233.000 mensen.

Jukka Takala gelooft dat de nieuwe berekeningen zelfs nog te laag zijn en dat onderzoek in de toekomst nog hogere sterftecijfers zal kunnen aantonen.

“Hoe meer je onderzoekt, hoe meer je vindt.”, zegt Jukka Takala.

1157 sterfgevallen in  2016: Longkanker meest voorkomend

Geschat aantal mensen dat stierf aan asbestgerelateerde ziekten in Zweden 2016:

– Mesothelioom: 173
– Longkanker: 898
– Eierstokkanker: 63
– Strottehoofdkanker: 10
– Asbestose (“asbestlongkanger”): 13

Totaal: 1157

Bron: Global Asbestos Disaster 2018 Report

Asbest wetgeving – wijzigingen 2019

Indien u actief in de asbestsanering en wilt aan de wetgeving (blijven) voldoen, ook op het moment dat deze wijzigt.

Afgelopen 1 april 2019 was dit het geval. Het nieuwe certificatieschema voor asbestverwijdering is ingegaan.

Hierdoor zijn er een aantal zaken gewijzigd waarvan u op de hoogte wilt zijn. Want wat betekenen deze veranderingen voor u?

Volg dan deze link!

Blootstelling aan ASBEST : minder risicovol dan gedacht?

Pakking gasket

Als voormalig DTA’er kan ik mij deels vinden in het rapport van TNO ‘inzichten voor proportioneel asbestbeleid’. Waar ik wel wat moeite mee heb is dat de grootste ‘sponsors’ van dit rapport de woningcorporaties zijn…

Mijn ervaringen als DTA’er heb ik opgedaan in de bouw en industrie. En inderdaad zette ik regelmatig mijn vraagtekens bij het optuigen van een containment voor het verwijderen van een pakking tussen een afsluiter of het uitbreken van een vensterbank. Echter uitgaande van de blootstellingsduur voor de DAV’er kon ik mij hier wel in vinden.

Na lezing van het TNO rapport worden mijn vraagtekens echter min of meer bevestigd.

Als je naar de blootstellingsduur kijkt, en dan naar de monteur die af en toe nog een keer een asbestpakking (ca. 15% asbest) tegenkomt en vervangt, dan mag je je echt af gaan vragen of het optuigen van een containment nog wel van deze tijd is. Idem geldt dit voor het verwijderen van asbesthoudende vensterbanken (ca. 15% asbest).

Het rapport het mijn kijk & mening op het verwijderen van asbest behoorlijk bijgesteld!

ASBEST : Donald Trump heeft er (n)iets mee….

Fakenieuws? Wereldwijd complot? Komkommertijd? Het eerste niet, het 2e zeer onwaarschijnlijk en het 3e heeft er wel een beetje mee te maken.

Mr. Trump is nogal Asbest minded, en snapt al die toestanden maar niet. Volgens hem wordt de anti-asbestlobby in Amerika geleid door niets minder dan de Maffia….

Het is super spul om de brandveiligheid in (zijn) bouwwerken op een hoog peil te houden, en is daarom ook een fervent tegenstander van asbestsanering in o.a. (zijn) gebouwen. Want als de TWIN TOWERS nog asbest hadden bevat waren deze niet ingestort..

Om deze redenen heeft de Russische firma URALASBEST, de grootste asbestleverancier ter wereld een ludieke uiting bedacht om de Amerikaanse president te bedanken, namelijk middels onderstaande Seal of Approval….. (hoezo geen banden met Rusland?)

Asbest Trump

 Grote kranten in de USA hebben hier de afgelopen maanden al uitvoerig over  bericht, onder anderen de THE WASHINGTON POST en THE GUARDIAN.  Veel lees’plezier’!

Sanering Asbest daken: einde verbod op hijskraan + werkbak nabij?

Asbest daken saneren werkbak

Vragen van de leden Bisschop (SGP), Bruins (ChristenUnie), Ziengs (VVD), Van Aalst (PVV), Baudet (FvD) en Von Martels (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Waterstaat over het gebruik van werkbakken aan hijskranen bij asbestsanering. (ingezonden 21 maart 2018)

1
Heeft u kennisgenomen van de door sectororganisaties ontwikkelde beslissystematiek voor het in uitzonderingssituaties inzetten van een hijskraan met werkbak bij de sanering van asbestdaken en van het ondersteunende onderzoeksrapport van Aboma?
Antwoord op vraag 1
Ja.

2
Hoe waardeert u de constatering van Aboma dat in Nederland de voorwaarden voor gebruik van hijskranen met werkbakken in uitzonderingssituaties (artikel 7.23d, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit) veel strenger zijn dan in omliggende Europese lidstaten, waar bijvoorbeeld geen tijdsrestrictie van toepassing is?
Antwoord op vraag 2
Net als voor Nederland geldt voor omliggende Europese lidstaten de richtlijn 2009/104/EG waar in het onderzoeksrapport van Aboma naar wordt verwezen. Artikel 7.18 geeft uitvoering aan de richtlijn 2009/104/EG over het gebruik van arbeidsmiddelen. Hieruit volgt dat het uitvoeren van werkzaamheden door personen vanuit een werkbak die aan een hijskraan hangt, in beginsel niet is toegestaan. De richtlijn laat in artikel 3.1.2 van bijlage II op onderdelen ruimte aan lidstaten om naar eigen inzichten invulling te geven aan het bovenbedoelde verbod. Dat heeft geleid tot artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De invulling in Nederland van de richtlijn 2009/104/EG is in het verleden tot stand gekomen na raadpleging van sociale partners.

Omdat het saneren van asbest bijzonder risicovol werk is, waarbij een goede bescherming van werknemers belangrijk is, is een zorgvuldige afweging van feiten van belang. Asbestsaneerders hebben aangegeven dat voor een deel van de daken geen veiligere alternatieven zijn voor het gebruik van een hijskraan met een werkbak. Ik neem de signalen van de sector serieus. Ik laat, zoals aan uw Kamer is toegezegd, een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de problematiekdie de asbestsaneerders aangeven. Het onderzoek zal in kaart brengen in welkesituaties problemen ontstaan bij de inzet van werkmethoden die voldoen aan dehuidige regelgeving en welke veilige oplossingen voor deze problemen mogelijkzijn. In het geval er veilige oplossingen zijn waarbij de huidige regelgeving te beperkend is, dan zal op basis van het onderzoek bezien worden of aanpassingmogelijk is. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek voor de zomer van 2018 beschikbaar komen.

3
Deelt u de constatering van Aboma dat asbestdaken in verband met de leeftijd vaak een verzwakte of onbetrouwbare draagconstructie hebben en het daaromonwenselijk is om tijdens asbestsanering het dak als werkplatform te gebruiken?
Antwoord op vraag 3
De constatering is juist dat asbesthoudende golfplaten door erosie aan draagkracht kunnen verliezen. Voor de onderliggende draagconstructie geldt dit veelal niet. De meest passende methode kan daardoor per situatie verschillen. Het is primair de taak van de werkgever om een methode voor het uitvoeren van werkzaamheden te bepalen die voldoet aan de geldende regelgeving. De regelgeving biedt daartoe ook de ruimte. De Inspectie SZW houdt toezicht opnaleving van de wet en beoordeelt of werkmethoden aan de wettelijke regels voldoen.

4
Deelt u de constateringen van Aboma dat specifieke machines als alternatief voor de hijskraan met werkbak in uitzonderingssituaties op korte termijn niet beschikbaar zijn en dat hoogwerkers met een groot bereik in zijwaartse richting onvoldoende veilig zijn?
Antwoord op vraag 4
Het onderzoek dat ik aan uw Kamer heb toegezegd moet hier duidelijkheid over geven.

5
Deelt u de conclusie van Aboma dat de door de sectororganisaties opgestelde beslissystematiek een goede methode is om in uitzonderingssituaties te komen tot een afweging voor het gebruik van een kraan met werkbak, zeker na in achtneming van de gegeven aanbevelingen?
Antwoord op vraag 5
Ik waardeer de activiteiten die de sector heeft ondernomen om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie. Een oplossing waarin zij net als ik een goede bescherming van werknemers voorop stelt. Het saneren van asbest is namelijk bijzonder risicovol werk. Ik heb de partij die het onderzoek voor SZW gaat uitvoeren de rapportage van Aboma aangeboden en wil de sector graag betrekken bij de uitvoering van dit onderzoek.

6
Bent u bereid, gelet op de aangenomen motie-Bisschop c.s. (Kamerstuk 25883, nr. 308) en de urgentie van de asbestsaneringsopgave, op basis van de door de sectororganisaties opgestelde beslissystematiek op korte termijn in ieder geval tijdelijk ruimte te bieden voor het gebruik van hijskranen met werkbakken bij sanering van grote en moeilijk bereikbare dakoppervlakten en met een structurele oplossing te komen als het door u geïnitieerde onderzoek afgerond is?
Antwoord op vraag 6
Ik deel het gevoel van urgentie dat hier zo spoedig mogelijk eenduidige oplossing op moet komen. Pas na het toegezegde onderzoek kan ik een gefundeerde beslissing nemen of een eventuele aanpassing van de wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Ik zal u mijn standpunt snel, na ontvangst van het in antwoord op uw tweede vraag bedoelde onderzoek, laten weten.

Download hier het originele document : Asbest daken beantwoording-kamervragen-over-gebruik-van-werkbakken-aan-hijskranen-bij-asbestsanering

Met Asbest verontreinigd Eurogrit straalgrit sinds Mei 2015 in de handel.

asbest warning

Opruimen van straalgrit onder strenge voorwaarden

Het asbesthoudend straalgrit dat op de markt is gebracht, is in opdracht van de Inspectie SZW door onderzoeksbureau TNO onderzocht. Uit metingen blijkt dat het verontreinigd straalgrit verantwoord opgeruimd kan worden door het onder meer doornat te maken en daarna op te zuigen. De Inspectie SZW heeft het opruimen van alle straalgrit met grondstoffen  afkomstig uit Oekraïne ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1.

 

Het gaat hier om alle Eurogrit of hetzelfde product dat onder een andere handelsnaam (bijvoorbeeld Excellent Grit) op de markt is gebracht sinds mei 2015. Dit omdat het product vanaf mei 2015 mogelijk een verontreiniging met asbest kan bevatten.

Als er nog ongebruikt straalgrit aanwezig is bij bedrijven zal dit straalgrit door Eurogrit worden afgevoerd. Bedrijven worden hierover door Eurogrit geïnformeerd. Het gebruikte asbesthoudende straalgrit dient het bedrijf zelf als asbesthoudende afvalstof te (laten) verwijderen. Dit kan onder strikte voorwaarden.

Ga hier voor de te volgen procedure naar de website van iSZW

Rapport iSZW : Blootstelling van werknemers tijdens het opruimen van straalgrit

Verwijderen Asbest daken met hijskraan & werkbak niet toegestaan volgens Europese regelgeving…..

werkbak hijskraan

Uit de asbestbrief  inspectie SZW, getekend door L.F. Asscher op 2e Kamervragen. Publicatie 12 september 2017 j.l.

Deel van de tekst uit de brief: De sector heeft herhaaldelijk aangegeven dat per 2024 alle asbest daken kunnen zijn gesaneerd. Daarbij mag ervan worden uitgegaan dat gebruik wordt gemaakt van werkmethoden die aan de gestelde eisen voldoen.

Gebruikmaking van een combinatie van hijskraan en werkbak is dermate risicovol, dat deze als werkmethode in Europese regels is verboden. Het saneren van asbest daken dient met veilige werkmethoden te geschieden.

Vanuit de ministeries van SZW en I en M wordt overleg gevoerd met de sector om de knelpunten die de sector aangeeft te bespreken.

Enige tijd na publicatie van de brief beslissen de zichzelf benoemde ‘veiligheidskundigen van de 2e Kamer’ alsnog dat wel gewerkt mag worden met hijskraan & werkbak om asbest daken te verwijderen.

Ben benieuwd wat de uitspraak van de rechter zal zijn nadat er een ernstig incident heeft plaats gevonden. Zullen deze 2e Kamerleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden?