De vier pijlers voor succesvol voorbereiden en beheren van besloten ruimten – aangeboden door 3M

In dit document gaat 3M zeer uitvoerig in hoe om te gaan met werkzaamheden in besloten ruimten. Omdat het een zeer informatief document betreft, kon ik het niet laten om langs deze weg het document te promoten.

Downloaden? Ga dan naar onderstaande link!

https://multimedia.3m.com/mws/media/1709231O/confined-spaces-4-step-plan-dutch.pdf?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_content=PSD-201905-nl_NL-TRN-Email-Play1_confinedspacesQ219_Email2&utm_eloquacontactid=11613893

Werkt bovenstaande link niet meer? Download het document dan hieronder!

Rechtspraak : dodelijk ongeval in besloten ruimte – 80.000 euro boete & 2 jaar voorwaardelijk voor werkgever.

De bedrijfsactiviteiten van [verdachte] , gevestigd te Goirle, zijn gericht op rioolonderhoud en rioolbeheer1. Het bedrijf heeft veel mensen in dienst, waaronder op 9 december 2014 de heren [naam 2] en [naam 3] . XXXX Reinigingsdienst heeft ten behoeve van haar bedrijfsactiviteiten een risicoanalyse laten verrichten.

[verdachte] dient bij de uitvoering van haar activiteiten te voldoen aan de eisen die onder meer zijn vastgelegd in het veiligheidsvoorschrift “Veilig werken in riolen” en de Arbo catalogus rioleringsbeheer.

[verdachte] heeft twee van haar werknemers, te weten [naam 2] en [naam 3] , werkzaamheden laten verrichten bij en in een riool zonder daarbij vooraf voldoende de risico’s in kaart te hebben gebracht en zonder voldoende toezicht op die werkzaamheden te houden.

De werknemers waren verder niet voorzien van de vereiste veiligheidsmiddelen om de werkzaamheden uit te voeren en één van hen was hiervoor bovendien onvoldoende opgeleid. Vermoed kon echter worden dat in het riool levensgevaarlijke gassen zoals waterstofsulfide aanwezig waren.

[verdachte] heeft daarmee haar werknemers blootgesteld aan een situatie waarin dat altijd aanwezige gevaar door de werknemer die de put van het riool betrad, te weten [naam 2] , niet (tijdig) kon worden opgemerkt en hij door dat gas dusdanig bedwelmd is geraakt dat hij daardoor is overleden.

Bovendien kon de werknemer die nota bene als veiligheidswacht boven bij de put bleef staan, te weten [naam 3] , geen hulp bieden bij de verwezenlijking van dat gevaar. Daardoor was de werknemer die de put betrad ten dode opgeschreven.

De nalatigheid van [verdachte] staat in schril contrast met de betrokkenheid van deze werknemer bij het bedrijf waardoor hij bereid was om na zijn eigen werkdag nog in te vallen voor een collega.

Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat de door de officier van justitie geëiste straf onvoldoende recht doet aan de aard en ernst van de feiten en de omstandigheden van en binnen het bedrijf.

Uit het dossier is gebleken dat er ook na het dodelijke arbeidsongeval van [naam 2] incidenten zijn geweest waarbij het heeft ontbroken aan voldoende veiligheidsmaatregelen.

Daaruit blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat [verdachte] onvoldoende lering heeft getrokken uit het dodelijk ongeval van [naam 2] .

Teneinde nieuwe ongevallen in de toekomst te voorkomen en [verdachte] ervan te doordringen dat niet alleen de werknemer zelf maar vooral ook zij daarop moet toezien, is de rechtbank van oordeel dat een deels voorwaardelijke straf is aangewezen.

Het door de officier van justitie gevorderde bedrag komt als onvoorwaardelijk deel passend en geboden over. Zij zal daarom aan verdachte opleggen een geldboete van € 80.000,- waarvan € 20.000,- voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Uitspraak helemaal doornemen? Volg dan onderstaande link.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2020:1184&showbutton=true&keyword=arbeidsongeval

GRATIS : RIVM / iSZW 15 jaar incidentenanalyse 2004 – 2018

(c) Vijftien jaar incidentanalyse. Oorzaken, gevolgen en andere kenmerken van incidenten met gevaarlijke stoffen bij majeure risicobedrijven in de periode 2004-2018 RIVM Rapport 2019-0042

Het RIVM heeft 326 incidenten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd die tussen 2004 en 2018 hebben plaatsgevonden bij grote chemische bedrijven.

Bij deze incidenten vielen 215 slachtoffers, onder wie vijf doden. Het betreft incidenten die door de vakgroep Major Hazard Control van de Inspectie SZW zijn onderzocht.

De hoeveelheid gegevens is groot genoeg om robuuste conclusies te kunnen trekken. Uit de data kan worden afgeleid of de incidenten overeenkomsten vertonen en of er ontwikkelingen in de tijd zijn. Ook kunnen correlaties tussen verschillende kenmerken van incidenten in beeld worden gebracht.

Inspectiediensten kunnen de bevindingen gebruiken voor hun inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om de veiligheid te verbeteren.

Overeenkomstig het werkgebied van de vakgroep Major Hazard Control vond het overgrote deel (97%) van de incidenten plaats bij inrichtingen die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

Tussen deze Brzo-inrichtingen ging het vooral om hogedrempelinrichtingen (88%) en minder om lagedrempelinrichtingen (12%). De helft van de incidenten trad op in onderdelen van procesinstallaties, zoals procesleidingen, reactorvaten en productscheiders.

Onderdelen voor opslag, transport en verlading waren minder vaak betrokken. 60% van de incidenten vond plaats tijdens normaal bedrijf en 20% tijdens onderhoud.

Kenmerken van de incidenten, de slachtoffers en de ernst van het letsel

Bij 90% van de incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Bij 28% van de incidenten ontstond een brand of explosie. Bij drie incidenten (1%) werd een tank met gevaarlijke stoffen betreden.

De meest voorkomende directe oorzaken waren fouten bij menselijke handelingen en materiaalverzwakking. Samen waren deze twee directe oorzaken verantwoordelijk voor 56% van alle incidenten.

Zoals kon worden verwacht, waren de slachtoffers vooral onderhoudsmedewerkers en procesoperators. Van de 215 slachtoffers zijn er vijf overleden en hebben zeker tien personen blijvend lichamelijk letsel opgelopen.

Voor 62 slachtoffers (29%) is niet bekend of het lichamelijk letsel tijdelijk of blijvend was en de overige 138 slachtoffers (64%) hadden tijdelijk letsel. De slachtoffers ademden giftige of schadelijke stoffen in of liepen chemische of thermische brandwonden op.

Drie van de vijf dodelijke slachtoffers overleden door toedoen van een explosie in een insluitsysteem. Twee personen overleden toen zij een insluitsysteem met gevaarlijke stoffen betraden.

Blijvend letsel had verhoudingsgewijs vaak betrekking op brandwonden door chemische reacties of hitte.

Incidenten tijdens onderhoud en incidenten waarbij handmatige handelingen werden verricht, resulteerden verhoudingsgewijs vaak in ernstig lichamelijk letsel.

De gevarencategorie van de betrokken gevaarlijke stoffen, de directe oorzaak van het incident, en ook het beroep, het dienstverband en de leeftijd van de slachtoffers waren niet aantoonbaar relevant voor de ernst van het letsel.

Meer lezen? Download hieronder het volledig rapport!

BEACON Juni 2018 : Werkvergunningen – Wees bewust van de omvang van de werkzaamheden!

beacon juni 2018 werkvergunningen

Wist je dat?

  • De werkvergunning de onderhoudsploeg niet waarschuwde voor de stikstof reiniging.
  • De omvang van de werkzaamheden veranderdeop het moment dat de onderhoudsploeg beslootom de rol tape te verwijderen door in het vat te
    reiken. De oorspronkelijke vergunning hield geen rekening met het verwijderen van iets uit het vat. Een nieuwe vergunning zou opgemaakt moeten zijn, waarbij het betreden van een besloten ruimte om de tape te verwijderen meegenomen was.
  • In dit geval zou een “betreden besloten ruimte vergunning” nodig zijn, ook voor een persoon die enkel in het vat wil reiken om de tape te verwijderen. Zodra iemand een lichaamsdeel door een gat steekt dat groot genoeg is om er doorheen te vallen, is een betredingsvergunning nodig, volgens US OSHA en vele andere autoriteiten.

Het hele document lezen? Download: Beacon Juni werkvergunningen

 

Interessante website : II Mens en Werk

ii mens en werk

In II Mens en Werk Producten kunt u terecht voor de verschillende onderdelen van de Arbocatalogus, toolboxen, toolboxfilms en hand-outs. De meeste producten kunt u eenvoudig kosteloos downloaden. Kijk eens op:

Arbocatalogus , Download “Werken op Hoogte” of Fysieke belastingen

En dat allemaal GRATIS!

Veiligheidsrondje Bouw : Deel 16 – Wel of geen besloten ruimte?

grondwerk besloten ruimten

Het graven van (diepe) sleuven is gebonden aan regels – ook worden (diepe) sleuven gezien als besloten ruimten. Op bovenstaande foto mist er duidelijk iets. Lees hiervoor de bijgesloten WIKA (Werk Instructie KAart) maar een goed door……………

Werk Instructie Kaart (WIKA) graaf- en straatmakerswerkzaamheden

Bekijk video Werken in de grond, van iSZW

** TOP 16 Downloads WERKVEILIG 2016 **

Hieronder een overzicht van de TOP 16 downloads van 2016. Ze zijn uiteraard nog steeds GRATIS beschikbaar!

top-16-downloads-werkveilig-2016

 

GRATIS : Advies van de veiligheidskundige uit de dagelijkse praktijk – werken in besloten ruimten

besloten-ruimte-kleurige-opslagtanks

Definitie Werken in besloten ruimtes. Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waarvan kan worden vermoed dat de atmosfeer zodanige stoffen bevat, dat bij betreding  gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging brand en/of explosie.

Risico’s bij het werken in besloten ruimtes. Besloten ruimten zijn onder normale omstandigheden van de omgeving afgesloten, maar worden soms of met zekere regelmaat betreden voor inspecties, reparaties, schoonmaak- en onderhouds-werkzaamheden.  Werken in besloten ruimten vindt bijvoorbeeld plaats bij onderhoudswerkzaam-heden aan en in opslagtanks, kelders e.d.  Werkzaamheden moeten goed voorbereid worden met risico beperkende maatregelen, die specifiek zijn voor de ruimte en de geplande activiteiten. Een TRA is in deze (bijna) altijd verplicht.

Download hier advies werken in besloten en bijzondere ruimten 
en 
Werk Instructie Kaart (WIKA) Werken in Besloten Ruimten

GRATIS : Werk Instructie Kaart (WIKA) Werken in Besloten Ruimten

Besloten ruimte

Een klein overzicht van allerlei afbeeldingen over besloten ruimten in Google Search

Definitie Werken in besloten ruimtes
Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waarvan kan worden vermoed dat de atmosfeer zodanige stoffen bevat, dat bij betreding  gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging brand en/of explosie.

Diepe en smalle putten en sleuven beschouwt men ook als zogenaamde besloten ruimten. Als vuistregel kan bij ‘putten’ worden aangehouden: h/d>0,2 (waarin h=hoogte van de put; d=equivalente diameter van de put). Een diepe put of sleuf (meer dan 1 meter) is een besloten ruimte. Hiervoor dienen passende maatregelen te worden genomen.

In de bijlage vindt u, welke voldoet aan de wettelijke kaders, een complete werkinstructie Besloten Ruimten zoals toegepast in het VBS (Veiligheids Beheers Systeem).

Download hier: WIKA Werken in Besloten Ruimten