NEN Normen gerelateerd aan COVID-19 / Corona – vrij beschikbaar.

Meer weten? Volg dan onderstaande link!

https://connect.nen.nl/portal/Coronavirus?utm_campaign=COVID-19&utm_source=Emailnieuwsbrief&utm_medium=Email

GRATIS : Wake Up Call formulieren als aanvulling op LMRA en Toolboxen.

Alweer een formulier…. Wordt je daar niet moe van….

Ik ben en blijf van mening dat alle kleine beetjes helpen om:

– veilig werken naar een hoger plan te brengen
– veilig werken en veilig denken goed tussen de oren te krijgen van;
– alle betrokken medewerkers en leidinggevenden

Het zijn in totaal 4 verschillende formulieren, een origineel, een 2e en 3e versie en een ingevuld voorbeeld.


Interesse? Download de formulieren dan hieronder!

Corona / Covid-19 gebods- en verbodsborden GRATIS Downloads!

Het bedrijf van Mattheu Sins – Flip Reclame – heeft een aantal gebods- en verbodsborden ontworpen. De iconen hiervan worden door het bedrijf gratis ter beschikking gesteld.

Download hieronder middels de links de voor uw bedrijf meest belangrijke gebods- of verbodsborden.

Storm? Harde wind? Na Ciara en Dennis komt nu Ellen! Dus haal de steigerchecklist en controlelijst voor ingebruikname Steigers maar weer van stal…

Steigers

VSB en Bouwend Nederland zijn de ‘makers’ van de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland. De richtlijn behandeld bijvoorbeeld;

Periodieke keuringen:
Bouw: iedere 2 weken 
(duidelijk aangeven op scafftag en op inspectie formulier voor ingebruikname).
Industrie: uiterlijk om de 3 maand (duidelijk aangeven op scafftag en op inspectieformulier voor ingebruikname).

Herkeuringen na:

 • Aanpassingen
 • Wijziging omstandigheden
 • Extreme weersomstandigheden
 • Sneeuw en ijzel (overbelasting)
 • Na een vorstperiode (verzakking ondergrond)
 • Regen (wateroverlast/onderspoeling van de ondergrond)
 • Storm >8 Bft. (extra controle op verankeringen)
 • Extreme gebeurtenissen (bijv. aanrijding)

LET OP! Keuringen en Herkeuringen alleen uit laten voeren door medewerkers met een gedegen achtergrond c.q. opleiding in de steigerbouw!

meer info? ga naar http://www.richtlijnsteigers.com/

Download hier de gratis Steigerchecklist (Excel)

Link naar Nieuwe Richtlijn Steigers voor Bouw en Industrie (Powerpoint / PDF)

Onderstaande afbeelding is in zijn geheel te downloaden en daarna direct uit te printen als zijnde Controlelijst / Inspectiepunten voor ingebruikname conform Richtlijn Steigers.

Steiger inspectielijst

Storm? Harde wind? Steigerchecklist en Controlelijst voor ingebruikname Steigers

Steigers

VSB en Bouwend Nederland zijn de ‘makers’ van de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland. De richtlijn behandeld bijvoorbeeld;

Periodieke keuringen:
Bouw: iedere 2 weken 
(duidelijk aangeven op scafftag en op inspectie formulier voor ingebruikname).
Industrie: uiterlijk om de 3 maand (duidelijk aangeven op scafftag en op inspectieformulier voor ingebruikname).

Herkeuringen na:

 • Aanpassingen
 • Wijziging omstandigheden
 • Extreme weersomstandigheden
 • Sneeuw en ijzel (overbelasting)
 • Na een vorstperiode (verzakking ondergrond)
 • Regen (wateroverlast/onderspoeling van de ondergrond)
 • Storm >8 Bft. (extra controle op verankeringen)
 • Extreme gebeurtenissen (bijv. aanrijding)

LET OP! Keuringen en Herkeuringen alleen uit laten voeren door medewerkers met een gedegen achtergrond c.q. opleiding in de steigerbouw!

meer info? ga naar http://www.richtlijnsteigers.com/

Download hier de gratis Steigerchecklist (Excel)

Link naar Nieuwe Richtlijn Steigers voor Bouw en Industrie (Powerpoint / PDF)

Onderstaande afbeelding is in zijn geheel te downloaden en daarna direct uit te printen als zijnde Controlelijst / Inspectiepunten voor ingebruikname conform Richtlijn Steigers.

Steiger inspectielijst

BEACON Januari 2020 : Wat hebben Good Housekeeping en een suikerexplosie met elkaar te maken?

Een suikermolen was al meer dan 100 jaar in bedrijf; gebrekkige huishoudprocedures zorgden ervoor dat suiker zich rond apparatuur en op constructies kon ophopen. Een verstopte valpijp creëerde een stofwolk die ontstak en andere explosies en branden veroorzaakte. 14 mensen werden gedood, 38 raakten gewond en de fabriek werd vernietigd.

Suiker is brandbaar; en hoewel het moeilijk te ontsteken is, kan een explosie meer dan genoeg energie leveren om schadelijke (vervolg) explosies en branden te veroorzaken.

De eerste explosie veroorzaakte domino-explosies gevoed door suikerresten die achterbleven in de procesterreinen. De eerste explosiegebeurtenis alleen zou ernstig zijn geweest, maar de opgehoopte suikerresten stonden secundaire explosies en branden toe die de gevolgen aanzienlijk verergerden.

Huishoudpraktijken werden niet goed gevolgd op het fabrieksterrein. In de loop der jaren waren er een aantal branden opgetreden en gemeld, maar corrigerende maatregelen waren niet effectief of werden niet gevolgd.

Meer lezen? Download dan hieronder de BEACON van Januari 2020

Top 15 gratis VGWM downloads juli – december 2019

In 2019 zijn de 10.000 ( idd tienduizend ) gratis downloads weer ruimschoots gepasseerd! Ook het aantal pageviews mag er zijn, ruim vijftigduizend!

GRATIS : RIVM / iSZW 15 jaar incidentenanalyse 2004 – 2018

(c) Vijftien jaar incidentanalyse. Oorzaken, gevolgen en andere kenmerken van incidenten met gevaarlijke stoffen bij majeure risicobedrijven in de periode 2004-2018 RIVM Rapport 2019-0042

Het RIVM heeft 326 incidenten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd die tussen 2004 en 2018 hebben plaatsgevonden bij grote chemische bedrijven.

Bij deze incidenten vielen 215 slachtoffers, onder wie vijf doden. Het betreft incidenten die door de vakgroep Major Hazard Control van de Inspectie SZW zijn onderzocht.

De hoeveelheid gegevens is groot genoeg om robuuste conclusies te kunnen trekken. Uit de data kan worden afgeleid of de incidenten overeenkomsten vertonen en of er ontwikkelingen in de tijd zijn. Ook kunnen correlaties tussen verschillende kenmerken van incidenten in beeld worden gebracht.

Inspectiediensten kunnen de bevindingen gebruiken voor hun inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om de veiligheid te verbeteren.

Overeenkomstig het werkgebied van de vakgroep Major Hazard Control vond het overgrote deel (97%) van de incidenten plaats bij inrichtingen die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

Tussen deze Brzo-inrichtingen ging het vooral om hogedrempelinrichtingen (88%) en minder om lagedrempelinrichtingen (12%). De helft van de incidenten trad op in onderdelen van procesinstallaties, zoals procesleidingen, reactorvaten en productscheiders.

Onderdelen voor opslag, transport en verlading waren minder vaak betrokken. 60% van de incidenten vond plaats tijdens normaal bedrijf en 20% tijdens onderhoud.

Kenmerken van de incidenten, de slachtoffers en de ernst van het letsel

Bij 90% van de incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Bij 28% van de incidenten ontstond een brand of explosie. Bij drie incidenten (1%) werd een tank met gevaarlijke stoffen betreden.

De meest voorkomende directe oorzaken waren fouten bij menselijke handelingen en materiaalverzwakking. Samen waren deze twee directe oorzaken verantwoordelijk voor 56% van alle incidenten.

Zoals kon worden verwacht, waren de slachtoffers vooral onderhoudsmedewerkers en procesoperators. Van de 215 slachtoffers zijn er vijf overleden en hebben zeker tien personen blijvend lichamelijk letsel opgelopen.

Voor 62 slachtoffers (29%) is niet bekend of het lichamelijk letsel tijdelijk of blijvend was en de overige 138 slachtoffers (64%) hadden tijdelijk letsel. De slachtoffers ademden giftige of schadelijke stoffen in of liepen chemische of thermische brandwonden op.

Drie van de vijf dodelijke slachtoffers overleden door toedoen van een explosie in een insluitsysteem. Twee personen overleden toen zij een insluitsysteem met gevaarlijke stoffen betraden.

Blijvend letsel had verhoudingsgewijs vaak betrekking op brandwonden door chemische reacties of hitte.

Incidenten tijdens onderhoud en incidenten waarbij handmatige handelingen werden verricht, resulteerden verhoudingsgewijs vaak in ernstig lichamelijk letsel.

De gevarencategorie van de betrokken gevaarlijke stoffen, de directe oorzaak van het incident, en ook het beroep, het dienstverband en de leeftijd van de slachtoffers waren niet aantoonbaar relevant voor de ernst van het letsel.

Meer lezen? Download hieronder het volledig rapport!