BRZO 2020 : een gewaarschuwd bedrijf telt voor twee!


Nieuwsbericht gepubliceerd door iSZW op | 09-12-2019 | om 11:00

De Inspectie SZW gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.

In Nederland zijn er ongeveer 400 bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

De verschillende BRZO- toezichthouders, zoals omgevingsdiensten, Inspectie SZW, veiligheidsregio en Rijkswaterstaat, werken samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land de veiligheidsregels eenduidig naleven. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd zodat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt.

Op drie thema’s gaat de Inspectie SZW komend jaar specifiek controleren. Dat zijn: het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen in gevarenzones, het veilig uitvoeren van niet-routinematige werkzaamheden (waaronder onderhoud) en of het door het bedrijf gehanteerde veiligheidsbeheerssysteem nog up to date is.

Daarnaast gaat de Inspectie SZW het toezicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen intensiveren. Juist om te zorgen dat bedrijven naast de procesveiligheidsrisico’s ook de (chronische) blootstelling beter beheersen.

Ook zal de Inspectie controleren op het opstellen van een R&IE door de BRZO-bedrijven.

Werkgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf. Zij moeten voldoende maatregelen nemen waardoor zij zware ongevallen voorkomen en gevolgen van een eventueel ongeval of blootstelling aan gevaarlijke stoffen beperken.

Controleer eenvoudig de arboverplichtingen voor het werken met gevaarlijke stoffen met de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen.

iSZW jaarplan 2020 voor een eerlijke, veilige en gezonde arbeidsmarkt.

Verder lezen? Download dan hieronder het volledige jaarplan 2020

GRATIS : RIVM / iSZW 15 jaar incidentenanalyse 2004 – 2018

(c) Vijftien jaar incidentanalyse. Oorzaken, gevolgen en andere kenmerken van incidenten met gevaarlijke stoffen bij majeure risicobedrijven in de periode 2004-2018 RIVM Rapport 2019-0042

Het RIVM heeft 326 incidenten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd die tussen 2004 en 2018 hebben plaatsgevonden bij grote chemische bedrijven.

Bij deze incidenten vielen 215 slachtoffers, onder wie vijf doden. Het betreft incidenten die door de vakgroep Major Hazard Control van de Inspectie SZW zijn onderzocht.

De hoeveelheid gegevens is groot genoeg om robuuste conclusies te kunnen trekken. Uit de data kan worden afgeleid of de incidenten overeenkomsten vertonen en of er ontwikkelingen in de tijd zijn. Ook kunnen correlaties tussen verschillende kenmerken van incidenten in beeld worden gebracht.

Inspectiediensten kunnen de bevindingen gebruiken voor hun inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om de veiligheid te verbeteren.

Overeenkomstig het werkgebied van de vakgroep Major Hazard Control vond het overgrote deel (97%) van de incidenten plaats bij inrichtingen die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

Tussen deze Brzo-inrichtingen ging het vooral om hogedrempelinrichtingen (88%) en minder om lagedrempelinrichtingen (12%). De helft van de incidenten trad op in onderdelen van procesinstallaties, zoals procesleidingen, reactorvaten en productscheiders.

Onderdelen voor opslag, transport en verlading waren minder vaak betrokken. 60% van de incidenten vond plaats tijdens normaal bedrijf en 20% tijdens onderhoud.

Kenmerken van de incidenten, de slachtoffers en de ernst van het letsel

Bij 90% van de incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Bij 28% van de incidenten ontstond een brand of explosie. Bij drie incidenten (1%) werd een tank met gevaarlijke stoffen betreden.

De meest voorkomende directe oorzaken waren fouten bij menselijke handelingen en materiaalverzwakking. Samen waren deze twee directe oorzaken verantwoordelijk voor 56% van alle incidenten.

Zoals kon worden verwacht, waren de slachtoffers vooral onderhoudsmedewerkers en procesoperators. Van de 215 slachtoffers zijn er vijf overleden en hebben zeker tien personen blijvend lichamelijk letsel opgelopen.

Voor 62 slachtoffers (29%) is niet bekend of het lichamelijk letsel tijdelijk of blijvend was en de overige 138 slachtoffers (64%) hadden tijdelijk letsel. De slachtoffers ademden giftige of schadelijke stoffen in of liepen chemische of thermische brandwonden op.

Drie van de vijf dodelijke slachtoffers overleden door toedoen van een explosie in een insluitsysteem. Twee personen overleden toen zij een insluitsysteem met gevaarlijke stoffen betraden.

Blijvend letsel had verhoudingsgewijs vaak betrekking op brandwonden door chemische reacties of hitte.

Incidenten tijdens onderhoud en incidenten waarbij handmatige handelingen werden verricht, resulteerden verhoudingsgewijs vaak in ernstig lichamelijk letsel.

De gevarencategorie van de betrokken gevaarlijke stoffen, de directe oorzaak van het incident, en ook het beroep, het dienstverband en de leeftijd van de slachtoffers waren niet aantoonbaar relevant voor de ernst van het letsel.

Meer lezen? Download hieronder het volledig rapport!

Download : iSZW Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail

In het verleden is chroom-6-houdende verf/coating gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen.

Bij het bewerken of verwijderen van deze coatings van bijvoorbeeld bruggen/kunstwerken, stations en gebouwen kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen.

Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid. Het kan ondermeer kanker veroorzaken. Er is pas sprake van een risico als blootstelling van chroom- 6 plaatsvindt bijvoorbeeld bij bewerken van coatings met chroom-6.

Het gezondheidsrisico neemt toe met de hoogte en de duur van blootstelling. De Gezondheidsraad beschouwt longkanker als meest kritisch effect.

Er zijn grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vastgesteld op basis van in Nederland geaccepteerde gezondheidsrisico’s. De wettelijke grenswaarde voor chroom-6 in Nederland is 1 µg/m3 .

De iSZW heeft hiervoor een Beheersregime chroom-6 RWS, RVB en ProRail gepubliceerd welke u hieronder kunt downloaden.

iSZW Overzicht arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op gezond en veilig werken – 2016 t/m 2018.

Arbo in bedrijf is een monitoronderzoek dat sinds 1998 jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gepubliceerd. Met ingang van de editie 2014 gebeurt dat eens in de twee jaar. In Arbo in bedrijf 2018 staan de nationale kerncijfers over de naleving van de Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) door bedrijven en een overzicht van de arbeidsomstandigheden die betrekking hebben op gezond en veilig werken. Dit onderzoek geeft een representatief beeld van de stand van zaken van de naleving door bedrijven, instellingen en overheidsinstanties (hierna: bedrijven) op het gebied van arbeidsomstandigheden in Nederland.

Deze monitor is onder meer bedoeld als informatiebron voor het bedrijfsleven en de overheid, in het bijzonder voor de beleidsdirectie Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De monitor geeft inzicht in de arbeidsrisico’s bij Nederlandse bedrijven en in de maatregelen die zijn genomen om deze te beheersen. Bedrijven en branches kunnen zich aan die uitkomsten spiegelen. Deze uitkomsten leveren ook een bijdrage aan het inzicht of het overheidsbeleid aanslaat. Het levert voor de Inspectie SZW een bijdrage aan risicoanalyse en risicogericht inspecteren.

Belangrijkste uitkomsten:

In 2018 hebben significant meer bedrijven zowel een RI&E als een contract met een arbodienstverlener, BHV en een preventiemedewerker. Waar in 2016 27% van de bedrijven aan deze vier belangrijke kernbepalingen voldeed, is dit in 2018 33% van de bedrijven. Nog altijd slechts een derde van alle Nederlandse bedrijven.

Het aandeel bedrijven met een RI&E is voor het eerst sinds 2012 significant toegenomen. Waar in 2016 45% van de bedrijven voldeed aan deze verplichting, voldoet in 2018 49% van de bedrijven hieraan. Een kanttekening daarbij is dat inspecteurs beoordelen dat niet 49% maar 30% van de bedrijven een RI&E heeft waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd.

Van de in 2018 gemeten arbeidsrisico’s beheersen bedrijven het risico repeterende bewegingen het vaakst niet goed. Twee op de vijf bedrijven neemt geen adequate maatregelen voor dit risico (40%). Als het gaat om het risico werken op hoogte hebben bedrijven het beter voor elkaar. Een op de vijf bedrijven neemt geen adequate maatregelen voor dit risico (22%).

Download hieronder de volledige rapportage

Veilig werken in Nederland – 71 doden in 2018 – het gaat niet vooruit maar juist achteruit!

Doden in bouw werk 2018

Politiek Den Haag; Softe aanpak en de branches lossen het zelf wel op? We leven ondertussen in het jaar 2019, weten jullie nu nog niet dat dit niet werkt?

Keihard aanpakken, torenhoge boetes, bedrijven- activiteiten op non-actief, verantwoordelijken vastzetten – met andere woorden ‘Lik op Stuk Beleid’. Hoe moeilijk kan het het zijn?

Onderstaande tekst komt uit het Jaarverslag iSZW 2018:

De Inspectie SZW stelt vast dat het in bedrijven slecht gesteld is met de naleving van eisen voor een goede arbozorg.

Zo had in 2018 slechts 45 procent van de bedrijven een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In 2016 was dat nog 48 procent.

Hoewel vereist door de Arbowet ontbreekt dus in veel (vaak kleinere) ondernemingen een basis voor veilig en gezond werken.

Nieuwe cijfers over ernstige arbeidsongevallen waren een extra aanleiding voor de Inspectie om bedrijven op te roepen serieus (en dat doen ze dan ook??) aandacht te besteden aan gezond en veilig werken.

De Inspectie ontving in 2018 namelijk opnieuw meer meldingen en registreerde 71 dodelijke slachtoffers door een arbeidsongeval in 2018.

Het gehele jaarverslag downloaden / lezen? Ga dan hier naar de site van iSZW