GRATIS (herziene versie) : Excel inventarisatielijst Gevaarlijke Stoffen PGS-15

Gevaarlijke Stoffen Excel foto
WIKIPEDIA: Gevaarlijke stoffen
 zijn stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen gevaar, schade of ernstige hinder voor mens, dier of milieu kunnen veroorzaken. Gevaarlijke stoffen worden geclassificeerd naar hun intrinsieke eigenschappen of de omstandigheden waaronder ze voorkomen in gevarenklassen, die per wetgeving verschillen.

Onder het GHS moet dit geharmoniseerd worden. Er zijn verschillende nationale en internationale wetten en voorschriften van toepassing voor productie, vervoer, opslag, gebruik en afvalverwerking waarbij de exacte definitie kan verschillen.

Voor de internationale regelgeving dienen de VN-aanbevelingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen als leidraad. De onder de vervoerswetgeving vallende gevaarlijke stoffen hebben een uniek VN-nummer. Risico’s van een gevaarlijke stof zijn vastgelegd in een veiligheidsinformatieblad voor die stof. Of vereenvoudigd beschikbaar in werkinstructiekaarten.

Download hier gratis : 

GRATIS Whitepaper : “ALLES” over PGS 15

PGS15 overzicht google

Er is heel veel te vinden op het internet over PGS 15. Naar mijn mening is echter de Whitepaper van Toxic: PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, het meest informatief.

Helaas mag ik deze niet zelf via deze website aanbieden maar wel via onderstaande link.

Ga hier naar de aanvraagpagina

 

5 x Beter : handige GRATIS webtool Gevaarlijke stoffen registratie!

5 x beter gevaarlijke stoffen

Wist u dat : als de Inspectie SZW bij u op controle komt voor de wijze waarop in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, u aan een aantal zaken moet voldoen?

U bent volgens de Arbowet verplicht uw gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, maatregelen te nemen en deze te borgen.

Gevaarlijke stoffen registreren? Ga dan snel naar de gratis webtool van 5 x Beter!

GRATIS : Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 6, PGS 15 en PGS 32

pgs-publicatiereeks-gevaarlijke-stoffen-website

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken, en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven.

Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden. Deze publicatiereeks is het referentiekader bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels, en het toezicht op bedrijven, en dient ter invulling van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven.

In de publicatiereeks wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

De richtlijnen zijn dusdanig geformuleerd dat in voorkomende gevallen een bedrijf op basis van gelijkwaardigheid voor andere maatregelen kan kiezen.

Als onderdeel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen vormt PGS 6:2016 een uitzondering op de andere delen uit de reeks. PGS 6 geeft niet de actuele stand der techniek weer, maar bevat aanwijzingen voor de implementatie van Brzo 2015 en toelichting op de regels zoals deze zijn vastgelegd in het Brzo 2015, de Rrzo en de daarmee verbonden wet- en regelgeving PGS 6:2016 betreft een volledige revisie van PGS 6:2006.

De belangrijkste reden hiervoor is de publicatie van het Brzo 2015 en de Rrzo waarmee de nieuwe PGS 6 in lijn is gebracht.. De indeling van het veiligheidsrapport (VR) is niet aangepast. Een aantal bijlagen is nieuw, zoals de bijlagen over het PBZO-document, het veiligheidsbeheerssysteem (VBS), overstromingsscenario’s, aardbevingsscenario’s, en kwetsbare natuurgebieden.

Download hier onder anderen PGS 6, 15, en 32

Goed om te weten : Herziene PGS 15 sluit beter aan bij praktijk

pgs-15

De nieuwe PGS 15, de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, is een feit. De herziene versie houdt meer rekening met praktijksituaties en kijkt ook meer naar de risico’s. Hierdoor vallen de logistieke kosten voor bedrijven lager uit. 

De herziene richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15) heeft even op zich laten wachten (zie kader), maar is inmiddels verschenen. Dré Mevissen, vertegenwoordiger van de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (VHCP) en directeur-eigenaar van A4S Mevissen-Consultancy, en Macco Korteweg Maris, VNCI-beleidsmedewerker Logistieke veiligheid en Arbeidsveiligheid, waren intensief betrokken bij de herziening. Volgens hen houdt de nieuwe richtlijn meer rekening met praktijksituaties en kijkt die ook meer naar de risico’s   (= kans x effect) en dus niet alleen naar de mogelijke effecten. Dat scheelt vooral in de logistieke kosten. Ze lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

Geen certificaat nodig
Bedrijven die meer dan 10 ton verpakte gevaarlijke stoffen van de hoogste brandrisicocategorie opslaan, moeten een brandbeveiligingssysteem hebben dat een beginnende brand detecteert en automatisch blust. Een en ander conform een goedgekeurd UPD (uitgangspuntendocument). Tot nu toe controleerde een geaccrediteerd inspectiebureau dat geregeld en gaf een certificaat af als alles voldeed aan de normen.

Korteweg Maris: “Als een inspecteur echter maar een kleine afwijking constateerde, bijvoorbeeld het ontbreken van een montagebeugel bij een blusleiding, kreeg een bedrijf geen certificaat. Het bevoegde gezag concludeerde dan vanwege het ontbrekende certificaat dat de brandveiligheid niet in orde was. Als gevolg daarvan kon de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zo’n bedrijf zelfs publiekelijk als ‘onveilig bedrijf’ aanmerken. Wij wilden van die naming and shaming af komen. Resultaat is dat een bedrijf nu geen certificaat meer hoeft te hebben. Het inspectiebureau rapporteert voortaan over het brandbestrijdingssysteem en de werking daarvan, waarna het bevoegd gezag op basis van de zwaarte van een eventuele overtreding beslist wat er verder moet gebeuren. Bijkomend voordeel is dat een bedrijf zo nodig tegen een besluit in beroep kan gaan bij de Raad van State. Tegen het niet-afgeven van een certificaat was geen beroep mogelijk.”

Mevissen: “Bedrijven schaffen nu bewuster een nieuwe blusinstallatie aan. Vroeger was de vraag aan de leverancier vaak: ‘Ik heb een certificaat nodig, maar kan het systeem niet wat goedkoper zijn?’ Nu willen bedrijven weten of een nieuw blussysteem ter plekke werkelijk effectief is, want hiervan moeten ze de overheid bij de vergunningaanvraag overtuigen. …

Lees hier het hele artikel in de oktobereditie van Chemie Magazine: