LET OP! WERKGEVER MEDE AANSPRAKELIJK BEDRIJFSONGEVAL ZZP’ER!

goed bezig!

De kantonrechter is van oordeel dat de omstandigheid dat [gedaagde sub 2] het installeren van de zonnepanelen, waarvan de elektrawerkzaamheden door [eiser] onderdeel uitmaakten, heeft uitbesteed, niet maakt dat deze werkzaamheden geen onderdeel zouden kunnen uitmaken van de bedrijfsuitoefening van [gedaagde sub 2] .

In het handelsregister zijn de activiteiten van [gedaagde sub 2] immers omschreven als: “installatiebedrijf op het gebied van zonnepanelen en aanverwante installaties”. [gedaagde sub 2] heeft er kennelijk bewust voor gekozen om de werkzaamheden in onderaanneming door diverse onderaannemers uit te laten voeren. In dat licht is het verweer van [gedaagde sub 2] dat zij geen werknemers in dienst heeft die het werk doen wat [eiser] doet, niet relevant.
 

De kantonrechter:

verklaart voor recht dat [gedaagde sub 2] aansprakelijk is voor de door [eiser] als gevolg van het ongeval van 30 maart 2015 geleden en te lijden schade;

 • veroordeelt [gedaagde sub 2] en [gedaagde sub 3] om aan [eiser] te vergoeden alle door [eiser] geleden en nog te lijden schade, kosten en interesten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente van de dag van de opeisbaarheid tot de dag van de volledige betaling;
 • veroordeelt [gedaagde sub 2] c.s. in de proceskosten van [eiser] , tot op heden begroot op € 983,08, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de 15e dag na aanschrijving tot de dag van de volledige betaling;
 • verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.L. Sierkstra en is in het openbaar uitgesproken op
8 maart 2017.

Hier kunt u de gehele uitspraak lezen!

geen woorden voor!

Gratis website Ladder Safety Training (UK)

Ladder safety training usa

In Nederland is het wettelijk niet toegestaan om met ladders te werken als het mogelijk is om de betreffende werkzaamheden door middel van een (rol) steiger, hoogwerker of verreiker uit te voeren. Als er dan toch gewerkt moet worden op een ladder dan is dit een goede trainingswebsite (engelstalig).

Ga hier naar de website en start de training!

Veiligheidsrondje Bouw : Deel 9

ladders-en-trappen-werken-op

Ladders en trappen – ze worden nog steeds veelvuldig gebruikt, ook in situaties waarin het gebruik ervan wordt afgeraden – min of meer verboden is.

Ladders en trappen mogen volgens de wet niet als werkplek worden gebruikt wanneer een veiliger arbeidsmiddel kan worden gebruikt (bv steiger of hoogwerker). Alléén als dit niet kan (bv. door ruimtegebrek) mag een ladder/trap worden gebruikt.

Donderdag 12 januari j.l. was het weer raak. Iemand aan het werk op een ladder / trap – dit terwijl de rolsteiger enkele meters verderop ongebruikt niets staat te doen…..

Op het moment van het maken van de foto staan er een 7-tal mannen, uitvoerders – opzichters, werkgevers en dergelijke, de werkzaamheden te bekijken. Er is echter niemand die er iets van zegt.

Je mag je af gaan vragen in hoeverre het betreffende bouwbedrijven en al die leidinggevenden op de hoogte zijn van de regelgeving…. Heren, kijk hiervoor eens op de website van ARBOUW! Zo moeilijk kan het toch allemaal niet zijn??

Voor meer info over het gebruik van ladders en trappen in de bouw ga dan naar deze pagina waarin tevens een gratis toolbox document ladders en trappen is opgenomen.

Totaal aantal (mogelijke) aanzeggingen – boetes bij dit veiligheidsrondje zijn:

 • 1 x niet gebruik maken van rolsteiger – maar werken op trap / ladder

 

ladders en trappen

 

GRATIS : Voorbeeld inspectielijst roostervloeren, bordessen en trappen

rooster

Roostervloeren, bordessen en trappen dienen met zekere regelmaat te worden geïnspecteerd. Een vaste interval is wettelijk gezien niet verplicht, echter is het verstandig om een dergelijke inspectie 1 x per jaar uit te voeren. Zie bijlage voor inspectielijst en hieronder wetgeving aangaande roostervloeren, bordessen en trappen.

Arbeidsomstandighedenbesluit : Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar 

 • 1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

 • 2. Er is in elk geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen.

 • 3. Hekwerken en leuningen worden als doelmatig aangemerkt indien zij tenminste tot 1 meter boven het werkvlak beveiliging bieden tegen vallen, dan wel voldoen aan het voor vloerafscheiding bepaalde bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op arbeid onder omstandigheden waarin het gebruik van ladders en trappen is toegestaan als bedoeld in artikel 7.23, tweede lid.

 • 5. Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar voldoende sterke en voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming.

GRATIS : voorbeeld keuringsformulieren aanhanger, ladder, trap.

aanhanger ladder trap

Keuringsformulieren, bestaan die nog? Jawel, met zekere regelmaat kom je dergelijke formulieren nog tegen bij gecertificeerde keuringsinstanties en bedrijven. Hierbij enkele formulieren welke als voorbeeld kunnen dienen voor uw afdeling of bedrijf.

Doe er uw voordeel mee!

GRATIS : Activiteit met instructie (AMI) keuren ladders en trappen

ladders en trappen

Het keuren van ladders en trappen op een (groot) industrieel project kan veel (schrijf) werk opleveren voor een werkvoorbereider en/of VGWM afdeling. Met name wat betreft het schrijven van werkvergunningen voor allerlei afdelingen, het dagelijks verlengen et cetera.

Hierop het volgende ‘gevonden’, namelijk de Activiteit Met Instructie. Hierdoor is voor iedere afdeling GEEN werkvergunning meer benodigd, evenals dagelijkse verlenging.

Download hier de gratis Activiteit Met Instructie (AMI)

GRATIS : Toolbox Ladders en Trappen – een aanvulling.

ladders en trappen

Gebruik van een Ladder – aanvulling

Door een zeer gewaardeerde collega ben ik gewezen op enkele tekortkomingen m.b.t. het wettelijk kader. Hieronder de tekstuele aanpassingen in het rood. Tevens is de tekst van de toolbox bijgewerkt. Zie voor meer info tevens de informatie van Inspectie SZW via deze link.

Goed om te weten voor de bouwgerelateerde bedrijven, van 9 mei tot eind oktober 2016 zijn er extra controles op bouwplaatsen, volg deze link voor meer informatie.

Voor het werken met een ladder is geen Taak Risico Analyse (TRA) nodig.  Als u zich houdt aan onderstaande instructie is de veiligheid voor het werken met een ladder geborgd.  Indien met een ladder werkzaamheden worden uitgevoerd die om een andere reden dan “werken op hoogte” een TRA verplicht stelt, geldt voor die werkzaamheden wel de TRA-plicht. 

Wettelijke eisen:

 • Gebruik een veiliger arbeidsmiddel indien mogelijk (zoals een rolsteiger of een hoogwerker)
 • De stahoogte is lager dan 7,5 meter (voethoogte).
 • De statijd is korten dan 4 uur (totaal over een gehele werkdag incl. klimmen)
 • Ladder borgen of vast laten houden ter voorkoming van glijden of schuiven
 • Krachtuitoefening minder dan 100N (ofwel een gewicht van 10 kg, dus niet sleutelen op een ladder).
 • Reikwijdte minder dan armlengte (beide voeten blijven op de sport staan)
 • Zorg altijd voor 3 contactpunten, 2 handen met 1 voet of 2 voeten met 1 hand
 • Niet gebruiken boven windkracht 6 (geldt voor buiten).

Gebruik:

 • Controleer of de ladder is goedgekeurd
 • Vermijd gebruik van opvouwbare ladders
 • Visuele controle voor gebruik
 • Stabiele ondergrond
 • Niet hoger dan 4e sport van boven betreden
 • Bij werk beide voeten op sport
 • Ladder niet verplaatsen als je erop staat
 • Opstelhoek 75º met ondergrond
 • Schuifladder opstellen en verplaatsen door 2 personen
 • Opgestelde ladders niet onbeheerd achterlaten
 • Ladder op/af met gezicht naar ladder toe
 • Ladder en ladderschoenen schoon
 • Ladder niet tegen raam plaatsen, dwarssteun gebruiken
 • 1 meter uitsteken boven vloeroppervlak
 • Pas LMRA toe

Download hier de TOOLBOXMEETING Ladders en Trappen

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342
of kijk op https://6s4s.wordpress.com