Veiligheid Bouwrondje 30 : Werk Veilig afspraken zijn er, ook in 2020, om aan je laars te lappen…..

Een afbeelding zegt vaak meer dan woorden. De eerste afbeelding laat een bouwplaats zien waar PBM verplicht zijn volgens het, in de rode cirkel aanwezige, gebodsbord.

Op moment van de opname zijn er 2 bouwvakkers zichtbaar, eentje boven op de steiger en eentje op de begane grond. Een derde bouwvakker is net achter een schutting verdwenen.

De bouwvakker op de voorgrond draagt veiligheidsschoenen maar geen helm, de bouwvakker op de steiger draagt geen helm, en de derde bouwvakker welke achter de schutting verdween had geen veiligheidsschoenen aan maar simpele sportschoenen en geen helm.

Overige constateringen: rommelige bouw, te weinig manoeuvreerruimte voor de heftruck.

De tweede afbeelding heeft betrekking op het bouwen van een steiger. Op deze bouwplaats zijn PBM verplicht en worden, in dit geval, de helm en veiligheidsschoenen, ook gebruikt.

Waar echter geen gebruik van wordt gemaakt door de steigerbouwers, is valbeveiliging.

Wel zie je af en toe iemand als een ‘aap’ op grote hoogte over de steigerbuizen lopen, of iemand staat vlak aan de rand.

Ook wat betreft werkkleding, het is inderdaad mooi weer, kan het beter, om verwondingen en wondjes te voorkomen is werken in t-shirt en korte broek not done bij dergelijke werkzaamheden.

De hele manier van werken komt helaas, in vergelijk met een industriële steigerbouwer als bijvoorbeeld BILFINGER of HERTEL, nogal amateuristisch over en vraagt om ongelukken.

Overige constateringen: rommelige bouw, bouwafval wordt soms zonder te kijken van de steiger gegooid…..

Veiligheid Bouwrondje 29 : Dakplaten en reling waaien van flatgebouw in Emmen (wijk Bargeres)

Als veiligheidskundige zet je toch echt vraagtekens bij de deskundigheid van het uitvoerend dakdekkersbedrijf.

Waarom?
Je weet dat er storm op komst is en toch waaien dakplaten van het gebouw en nemen deze zelfs, een als tijdelijk geplaatste valbeveiliging, reling mee naar beneden.

Met name dat laatste, de reling, verbaast mij hogelijk. Want hoe veilig zou deze tijdelijk valbeveiliging in het eggie, als het er op aan kwam, zijn geweest?

Voor zover bekend zijn de dak- isolatieplaten en reling ergens in de loop van de nacht van 11 op 12 Maart naar beneden gekomen, en zijn er gelukkig geen fietsers en mogelijke voetgangers geraakt op het naast gelegen fietspad……..

Komt het dakdekkersbedrijf er dit keer nog heel goed mee weg…. Op het extra werk na om de spullen weer naar boven te krijgen……

(Misschien toch nog iets voor iSZW m.b.t. de naar beneden gekomen valbeveiliging??)

HARDNEKKIG FENOMEEN : zonnepanelen installeren zonder voldoende valbeveiliging.

Ergens in Drenthe
Het is en blijft een hardnekkig probleem. Veel werknemers zijn blijkbaar in de waan dat men geen fouten maakt en / of onkwetsbaar is.

De ‘mannen’ gevraagd of zij de valbeveiliging zoals aangebracht voldoende vinden.

Daar zijn zijn
ten volste van overtuigd, als ze al vallen dan vallen ze, volgens eigen zeggen tegen de valbeveiliging aan welke in de dakgoot is geplaatst.

Op de uitleg dat je nogal ongelukkig terecht kan komen tegen de valbeveiliging aan, of er half of half tegen aan komt en alsnog een meter of 5 naar beneden valt, werd ter kennisgeving aangenomen.

En dit, volgens eigen zeggen, zij wel een valharnas en vallijnen in de bedrijfsbus hebben liggen maar niet gebruiken………..Aanspreken, heeft het nog zin?

Vanmorgen rond negen uur hoor ik wat gestommel, net of er iemand uitglijdt. In eerste instantie heb ik helemaal niet door dat er iemand op het dak werkzaam is, bezig met het aanleggen van een constructie voor zonnepanelen.

Ik blijf staan kijken en kijk nog eens goed om mij heen, inderdaad, de beste man is helemaal alleen, en ook nog eens niet aangelijnd aan het werk.

…….Niets of niemand in de buurt te zien…….

Ik twijfel, spreek ik hem wel, of spreek ik hem niet aan? Ik besluit om een poging te wagen en roep enkele keren, er wordt echter niet op gereageerd.

Heeft hij soms oordopjes (met muziek) in? Weet het niet zeker, kan het niet goed zien, maar zou best eens kunnen. Ik roep nogmaals, hij zou het moeten horen, ben op hooguit 25 meter afstand.

Er wordt nog steeds nergens gereageerd, ook niet door de man op het dak…..

Mijn gedachten gaan naar de tijd dat ik zelf in de bouw en industrie werkzaam was, met steigers van houten palen, en zo goed als geen PBM. Als je in de jaren 70 oorbescherming droeg werd je een mietje genoemd… Intussen leven we in 2019 en verwonder mij erover dat de man op het dak blijkbaar niets heeft geleerd van het verleden. Ligt dit nu aan de man of aan de maatschappij?

Zelf denk ik dat het aan de maatschappij ligt, alles moet steeds goedkoper en steeds sneller. Ook wordt er steeds minder gekeken naar kwaliteit van materialen en middelen maar ook naar de kwaliteit van het leven. Dit terwijl ‘wij’ wel steeds langer door moeten werken….

Met dit soort gedachten vervolg ik mijn weg met de hoop dat de man zijn werkzaamheden af kan maken en later op de dag gezond en wel aanschuift bij het avondeten….

Veiligheidsrondje 26: het is nat, glad en hoog….

De BHV’er van het betreffende bouwbedrijf hierover aangesproken. Het is nat, het is glad, het is hoog. Heb aangegeven dat de werkzaamheden absoluut niet veilig worden uitgevoerd.

Er werd mij gevraagd of het werk dan stil gelegd moest worden? Heb aangegeven dat mij dit verstandig toe leek, en samen overlegggen hoe de lading veiliger gelost kan worden.

Er kwamen nog wat tegenargumenten zoals ‘nog nooit verkeerd gegaan’, ‘het verkeer is omgeleid’, ‘het is niet glad’.

Heb nogmaals geadviseerd om het lossen te stoppen en gezamenlijk overleggen wat de beste methodiek is om de stalen balken van de vrachtwagen te krijgen….

Veiligheidsrondje deel 24 : het wordt eentonig – geen valbeveiliging……

valbeveiliging hoogwerker Emmen Wildlands

Hoogwerkers en niet aanlijnen. 4 ‘overtredingen’ vanuit de ARBO wetgeving geconstateerd. Het begint eentonig te worden…. geen veiligheidsbesef, geen toezicht van bevoegd gezag, werkgever of opdrachtgever.

Bij medewerker / voorman de risico’s van het niet gebruiken van valbeveiliging besproken met daarbij aangegeven dat de heren maar 1 keer vallen en daarna nooit weer….. Hij gaat het met zijn collegas bespreken…

Het betreft in dit geval de opbouw van de kunstijsbaan tegenover Wildlands in Emmen.

Werken op Hoogte, wat zegt de Wetgever in Nederland & België?

Wetten divers

NEDERLAND
Voorkomen valgevaar – Artikel 3.16 (Uit Hoofdstuk 2. Inrichting arbeidsplaatsen/ Afdeling 1. Algemene voorschriften)
Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat, dienen de juiste maatregelen getroffen te worden. Als het gevaar niet weggenomen kan worden hebben collectieve maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorkeur boven maatregelen gericht op persoonlijke bescherming. Maar wanneer er geen collectieve bescherming beschik-baar is, zoals bijvoorbeeld een hekwerk, dan dient de werkgever persoonlijke valbe-veiligingsoplossingen ter beschikking te stellen.

Veiligheids- en gezondheidsplan – Artikel 2.28.
(Uit Hoofdstuk 2. Arbozorg en organisatie van de arbeid/Afdeling 5. Bouwproces)
Brengen bouwwerken voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich mee (zie bijlage II bij de richtlijn)? Of is een melding verplicht? Dan stelt de opdrachtgever een veiligheids- en gezondheidsplan op. Daarin staat, afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, in ieder geval:
A. een projectomschrijving en betrokken partijen
B. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk (denk aan gevaarlijke stoffen en specifieke werkzaamheden)
C. de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder b
D. de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c
E. de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend
F. de bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (plus onderbouwing) die in verband met veiligheid en gezondheid werknemers en zelfstandigen worden gemaakt
G. de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven

Inventarisatie en evaluatie van risico’s – Artikel 5 (Uit Hoofdstuk 2. Arbeidsomstan-dighedenbeleid/Inventarisatie en evaluatie van risico’s)
De werkgever dient in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risicoinventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Zoals met alle wetgeving is elk lid van het artikel belangrijk. Lid 1 en 3 zijn specifieker toepasbaar op het stuk onderricht welke een werknemer dient te krijgen. Lid 1 stelt dat de gevaren inzichtelijk gemaakt moeten worden, dus ook de rest risicos. Lid 3 stelt dat een plan van aanpak nodig is om de gevaren zoals in lid 1 omschreven beheersbaar te maken. Het juist onderricht geven is hier een wezenlijk onderdeel van.

Arbeidsomstandighedenbesluit, voorlichting en onderricht – Artikel 8 (Uit Hoofdstuk 2. Arbozorg en organisatie van de arbeid)
De werkgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van doeltreffende opleidingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de ter beschikking gestelde materialen, om ervoor te zorgen de risico’s duidelijk zijn en geminimaliseerd kunnen worden. Daarnaast heeft de werkgever een verplichting toe te zien op de naleving van de gegeven instructies.

Arbobeleid – Artikel 3 (Uit Hoofdstuk 2. Arbeidsomstandighedenbeleid/Arbobeleid)
In de voorgaande wetsartikelen en dit schrijven zijn we vooral in gegaan op wat we aan de voorkant allemaal moeten doen om onze werknemer veilig te houden en de juiste PBM’s te verstrekken. Het is niet uit te sluiten dat bij een juiste RI&E en TRA er geen ongevallen kunnen gebeuren. Artikel 3 lid e geeft ons hier sturing in:
doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;
Als werkgever is het dus belangrijk reddingsvoorzieningen in het plan van aanpak mee te nemen, ondanks het feit dat de brandweer na een melding altijd zal komen is het niet uit te sluiten dat zij niet binnen de gestelde termijn welke in de RI&E is gesteld ter plekke kunnen zijn en de juiste materialen bij zich hebben voor de specifieke situatie.

BELGIË
Omstandigheden op de werkvloer zijn geregeld in 1) het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en 2) de Welzijnswet. Het ARAB regelt de betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. Of eigenlijk: regelde. Want de ARAB-bepalingen zijn of worden overgeheveld naar de Codex over het welzijn op het werk (geldig sinds 12 juni 2017). Dit wetboek is gebaseerd op de Welzijnswet van 4 augustus 1996, officieel de ‘Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk’. De term ‘welzijn’ is veel meer omvattend dan de oude omschrijving ‘veiligheid en gezondheid’. De Codex schrijft vooral doelen voor en niet de middelen. We geven u graag tekst en uitleg over een aantal belangrijke onderwerpen en artikelen uit de Belgische wetgeving (Codex) in het kader van veilig werken op hoogte.

Codex over het welzijn op het werk
Dit wetboek is de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG (maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk), welke bestaat uit 10 boeken. Hoe werkt de indeling? Een voorbeeld. Artikel IV.5-1 betekent: boek 4 (Arbeidsmiddelen), titel 5 (Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte), hoofdstuk 1 (Risicoanalyse en preventie-maatregelen).

Risicoanalyse en preventiemaatregelen (bij tijdelijk werk op hoogte)
– Artikel IV.5-1
De werkgever treft de nodige materiële en organisatorische maatregelen opdat de arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte, die ter beschikking van de werknemers worden gesteld, geschikt zijn voor het uit te voeren werk zodat het welzijn van de werknemers bij het gebruik van deze middelen wordt verzekerd. Dit overeen-komstig de bepalingen van de artikelen I.2-6 en I.2-7: een risicoanalyse op het niveau van de organisatie, werkposten/functies en individu en de daaruit volgende preventie-maatregelen (risico’s voorkomen -> schade voorkomen -> schade beperken).

Verplichtingen werkgever bij beschikbaar stellen PBM’s voor veilige werkopdracht- uitvoering – Artikel IX.2-23&24
De werkgever is verplicht te zorgen voor voldoende informatie & instructies, alsook te voorzien in opleiding en training betreffende het (juiste) gebruik van de PBM’s.

Voorwaarden waaraan een PBM tegen het vallen moet voldoen – Artikel IX.2-25
Deze verplicht het gebruik van een harnasgordel in een valbeveilingssyteem. Een buigzame lijn (beperkte lengte) verbindt het harnas hetzij met een stevig/ stabiel verankeringspunt hetzij met een ander bevestigingsysteem zoals een horizontale levenslijn, al dan niet permanent. Deze verbinding wordt zo kort mogelijk gehouden om een eventuele valhoogte te minimaliseren. Dit alles volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Nota wordt gegeven dat er specifieke PBM’s bestaan voor gebruik bij hogere temperaturen.

Controle van het gebruik van de PBM’s tegen het vallen
Artikel IX.2-21:  Een aangestelde door de werkgever, voldoende opgeleid, gaat na of het PBM nog steeds conform is voor zijn gebruik. Hij zal het PBM verwijderen na zijn levensduur/ vervaldatum.

Artikel IX.2-26: Een EDTC zal een blijvend bevestigd PBM steeds controleren bij een val van een persoon. Indien deze niet blijvend bevestigd is gebeurt de controle ten minste om de 12 maanden en telkens bij een val van een persoon. Deze onderzoeken gebeuren volgens de gebruiks-aanwijzing van de fabrikant. Dit verslag met vaststellingen wordt zorgvuldig bewaard door de werkgever.

Besloten ruimte – (potentieel) gevaarlijke werkruimte met beperkte toe- en uitgang
Artikel III.5-58.6°: Personen die een besloten ruimte betreden zullen een gordel met schouderbanden dragen. Deze is verbonden met de buitenwereld en valt onder het toezicht van hiervoor toegewezen personen die ook instaan voor eventuele reddings-werken.

Artikel III.5-58.7°: Personen belast met eventuele reddingswerken hebben in hun nabijheid het benodigde materieel (ladders, touwen en op de omstandigheden afgestemde ademhalingstoestellen).

Artikel IV.5-2.-§5: Het gekozen toegangsmiddel biedt de mogelijkheid van ontruiming bij dreigend gevaar zonder bijkomende risico’s op vallen.

Redding
Artikel I.2-7.-12°: Inbegrepen in de risicoanalyse en zijn bijhorende preventiemaat-regelen zijn de noodprocedures in geval van situaties van ernstig en onmiddellijk gevaar met betrekking tot de evacuatie van de werknemers.

Artikel IV.5-18.-8°: Werkzaamheden op hoogte die toegangs- en positioneringstechnieken met touwen behelsen vereisen de aanwezigheid van een andere werknemer die in staat is snel alarm te geven en de nodige kennis heeft van de procedures voor reddings-operaties.

Artikel IV.5-18.-9°: bij gebruik van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen moet de werkgever zijn werknemers voorzien van adequate en specifieke opleiding, inzonderheid voor reddingsoperaties.

Valbeveiliging voor gereedschap
Artikel IV.5-18.-7° De gereedschappen en andere hulpstukken die de werknemer moet gebruiken tijdens zijn werkzaamheden op hoogte, dienen verbonden te zijn met het zitje
van de werknemer. Als er geen zitje aanwezig is dan is bevestiging aan het harnas of op een andere passende wijze verplicht.

Wie dött oes wat? Van hoogte vallen doe je meestal maar 1 keer!

hoogwerker wie döt oes wat

Om een einde te maken aan de eeuwige discussie: inderdaad staat er nergens in de wet dat het dragen van een valbeveiliging in een hoogwerker verplicht is. Toch zijn er meer dan voldoende redenen om aan deze welles nietes discussie een einde te maken, lees daarom het artikel via de link HELEMAAL tot het einde goed door!

Valbeveiliging wel of niet verplicht?

Ook in het buitenland wordt gewezen op valbeveiliging! (ENG)

GRATIS : TOOLBOX Goede valbeveiliging redt levens!

hoogwerker valbeveiliging

TOOLBOX Onderhoud & QuickScan valbeveiliging

De reden van deze toolbox heeft te maken met het huren van een hoogwerker of verreiker. Vaak wordt, tegelijkertijd met de huur van een hoogwerker of verreiker, valbeveiliging (mee) gehuurd.

Het blijkt echter dat de ene verhuurder anders omgaat met onderhoud en het bewaren van valbeveiliging dan de ander. Vaak zie je dat er een soort van bewaarbox bij de hoogwerker of verreiker zit, waarin onder andere de handleiding van de machine en de valbeveiliging wordt bewaard.

Dit laatste is absoluut uit den boze. Valbeveiliging dient na gebruik bij voorkeur droog en vorstvrij te worden opgeborgen. Zie daar op toe want het gaat om je eigen veiligheid!

Schade aan valbeveiliging kan ontstaan doordat: ……

Download hier de Gratis Toolbox Onderhoud aan valbeveiliging

 

Hoogte hekwerk, balustrade, of afscheiding ter voorkoming van vallen van hoogte.

hekwerk hoogte balustrade valbeveiliging.JPG

Zoveel soorten balustrades, hekwerken en afscheidingen. Je komt ze tegen in de weg- en waterbouw (kunstwerken), in de (ver) bouw en bij werken op hoogte. (daken)

Hiervoor zijn verschillende regelgevingen, zoals het bouwbesluit, Arbobesluit, Arbocatalogus.

Voor het ‘gemak’ de maatvoering is tussen de 100 – 120 cm gemeten vanaf de oppervlakte waar een valbeveiliging zou moeten komen. Dit is afhankelijk van o.a. bestaande bouw, nieuwbouw of speciale hekwerk te voorkoming van vallen van hoogte.

De volgende links kunnen hiervoor worden bezocht:

Bouwbesluit 2.16
Arbobesluit & Arbocatalogus
Wikipedia